A Soberanía Alimentaria, garantía de futuro

Menú Principal

Menú de Destacados

Prevención de Riscos Laborais: 2013

 1. BOE

  Disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo

  9 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposicions mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo. Foi publioado no Boletín Oficial do Estado o 23 de abril de 1997.

 2. BOE

  Disposicións mínimas de seguridade e saúde no traballo relativas á manipulación de cargas

  8 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposicións mínimas de seguridade e saúde nos lugares de traballo relativas á manipulación de cargas que entrañen riscos, en particular dorsolumbares, para os traballadores. Publicado no BOE do 23 de abril de 1997.

 3. boe

  Protección contra os riscos relacionados con axentes químicos durante o traballo

  7 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre protección mínima da saúde e seguridade dos traballadores contra os riscos relacionados cos axentes químicos durante o traballo. Foi publioado no Boletín Oficial do Estadodo 1 de maio de 2001.

 4. boe

  Protección contra os riscos por exposición a axetnes biolóxicos

  6 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 664/199, de 12 de maio, sobre a protección dos traballadores contra os riscos coa exposición a axentes biolóxicos durante o traballo. Foi publioado no Boletín Oficial do Estadodo 24 de maio de 1997.

 5. boe

  Marco de actuación para o uso sostible dos produtos fitosanitarios

  5 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 1311/2012 , de 14 de setembro, polo que se establece o marco de actuación para conseguir o uso sostible dos produtos fitosanitarios. Foi publioado no Boletín Oficial do Estadodo 15 de setembro de 2012.

 6. boe

  Condicións a cumprir polos equipos de traballo móbiles

  4 de Septembro do 2013 · 

  Real Decreto 1215/1997, de18 de xullo, polo que se establecen as condicións a cumprir polos equipos de traballo móbiles. Foi publicado no Boletín Oficial do Estado do 7 de agosto de 1997.

 7. DOUE

  Regulamento europeo sobre comercialización de produtos fitosanitarios

  3 de Septembro do 2013 · 

  Regulamento (CE) N o 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello, de 21 de outubro de 2009, relativo á comercialización de produtos fitosanitarios e polo que se derrogan as Directivas 79/117/CEE e 91/414/CEE do Consello. Foi publicado no Diario Oficial da Unión Europea do 24 de novembro de 2009.

 8. DOUE

  Requisitos de etiquetaxe dos produtos fitosanitarios

  2 de Septembro do 2013 · 

  Regulamento (UE) Nº 547/2011 da Comisión, de 8 de xuño de 2011, polo que se aplica o Regulamento (CE) nº 1107/2009 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire aos requisitos de etiquetaxe dos produtos fitosanitarios. Foi publicado no Diario Oficial da Unión Europea do 11 de xuño de 2011.

 9. boe

  Lei de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización

  1 de Septembro do 2013 · 

  Lei 14/2013, de 27 de setembro, de apoio aos emprendedores e a súa internacionalización. Foi publicada no Boletín Oficial do Estado do 28 de setembro de 2013.

 1. Anterior
 2. 1
 3. 2
 4. 3